ToTOP

โครงการส่งเสริมประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวในระดับสากล(Tourism Thailand Open Platform)

ยกระดับผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทย ด้วยนวัตกรรมทางดิจิทัล เพื่อการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ

Promotion of Tourism Thailand Open Platform

The project is aimed at enhancing Thai tourism operators with digital innovations to add economic value