depa funds

 

 

depa Fund เป็นกลไกในการส่งเสริมสนับสนุนเศรษฐกิจดิจิทัล โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้แก่อุตสาหกรรมดิจิทัล อุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่ต้องการปรับตัวทางธุรกิจด้วยดิจิทัลเทคโนโลยี รวมถึงกลุ่ม Digital Startup
depa Fund แบ่งออกเป็นการส่งเสริมและสนับสนุน (Fund) สำหรับกลุ่มต่างๆ ดังนี้