หน้าหลัก

ข่าวประกาศ

มูลค่าตลาดซอฟต์แวร์ไทย ปี 2558

หน่วย:ล้านบาท
32944
นำเข้าเพื่อบริโภค
49231
ผลิตเพื่อใช้ในประเทศ
3330
ส่งออก
14903
พัฒนาเพื่อใช้ในองค์กร