อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์กับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือซิป้า ส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของประเทศ เพื่อให้เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักของการพัฒนาเศรษฐกิจไทย จึงพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ไทยให้สามารถแข่งขันและดำเนินธุรกิจร่วมกับผู้ประกอบการในประเทศสมาชิกอาเซียนได้