เศรษฐกิจดิจิทัลกับการขับเคลื่อนประเทศสู่ระบบเศรษฐกิจใหม่

เศรษฐกิจดิจิทัล หรือ DIGITAL ECONOMY เป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญของรัฐบาลที่ต้องการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ระบบเศรษฐกิจใหม่ที่ใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มผลผลิต เพิ่มผลงาน โดยใช้เวลาและทรัพยากรน้อยลง แต่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการมากขึ้น

ยกระดับพื้นที่พิเศษสู่ SMART CITY

โครงการส่งเสริมพื้นที่พิเศษสำหรับเศรษฐกิจดิจิทัลหรือ Smart City เป็นหนึ่งในนโยบายของภาครัฐ ที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของหลายหน่วยงาน และจังหวัดเจ้าของพื้นที่ ก่อให้เกิดการจ้างงาน และการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี เพื่อบูรณาการให้เกิดเมืองที่มีความพร้อมด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม และเป็นเมืองที่มีความปลอดภัยสูง เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว และดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศ

ผลักดัน OPEN PLATFORM เสริมการท่องเที่ยว

ปัจจุบันการแข่งขันของธุรกิจบนโลกออนไลน์จากต่างชาติได้สร้างผลกระทบต่อผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ดังนั้นเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการ ช่วยลดต้นทุนการดำเนินงาน และสามารถทำการตลาดออนไลน์ผ่านสื่อออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเกิดโครงการ Tourism Thailand Open Platform ขึ้นเพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจการของผู้ประกอบการชาวไทย

สนับสนุน SMES ไทยก้าวไกลสู่ระดับโลก

ผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็ก หรือ เอสเอ็มอี นับเป็นรากฐานสำคัญของระบบเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งมีสัดส่วนมากกว่า 95% ของผู้ประกอบการทั่วประเทศ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลให้ประสบความสำเร็จได้จึงต้องสนับสนุนให้เอสเอ็มอีนำเทคโนโลยีไปใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ธุรกิจ

ส่งเสริมการสร้างธุรกิจเทคโนโลยี TECH STARTUP

การส่งเสริมผู้ประกอบการใหม่ทางด้านดิจิทัล (Tech Startup) เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันในโลกดิจิทัล ผ่านโครงการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ เช่น การบ่มเพาะ อบรม การพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์บนพื้นฐานของนวัตกรรมธุรกิจ ตลอดจนการสร้างโอกาสทางการตลาด การผลักดันการเข้าถึงแหล่งเงินทุน และการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อผู้ประกอบการใหม่