3 เคล็ดลับสำคัญสู่การสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดการแข่งขันให้ธุรกิจ

ปัจจุบันนวัตกรรมกลายเป็นเครื่องมือใหม่ทางยุทธศาสตร์ของการแข่งขันทางธุรกิจในยุคดิจิทัล โดยเฉพาะเมื่อผู้ประกอบการกำลังเผชิญหน้ากับความเปลี่ยนแปลงของโลกดิจิทัล (Digital Disruption)