บทความ

Thailand Tech Startup ปั้น เสริม เติม แต่ง ผู้ประกอบการไทย

การผลักดันให้เกิด Tech Startup เป็นหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์ของภาครัฐ ตามเป้าหมายการก้าวสู่ Digital Economy ล่าสุด SIPA ร่วมผลักดันให้เกิดการปั้น Tech Startup ผ่านโครงการ SIPA Tech Startup Club
6,915 ครั้ง วันที่: 27 พฤศจิกายน 2559

Omni Channel ผลักดันเอสเอ็มอีใช้ซอฟต์แวร์ไทย

Omni Channel ทางเลือกใหม่ในการสร้างสรรค์ประสบการณ์อันดีให้กับลูกค้า วันนี้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีต้องการระบบไอทีที่ตอบโจทย์ธุรกิจได้มากกว่าแค่การเพิ่มยอดขาย การสร้างสรรค์สัมพันธ์อันดีกับลูกค้าทั้งบนช่องทางออฟไลน์และออนไลน์ กำลังเป็นทิศทางใหม่ที่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีให้ความสนใจ
1,951 ครั้ง วันที่: 21 พฤศจิกายน 2559

Top 10 World Unicorn Startup

Unicorn Startup 10 แห่งที่มีมูลค่ารวมกันกว่า แสนล้านดอลลาร์นั้น เป็นกลุ่มธุรกิจเกิดใหม่ที่ทรงอิทธิพลของโลก ครึ่งหนึ่งในนั้นมาจากตะวันตก และอีกครึ่งหนึ่งมาจากตะวันออก
10,941 ครั้ง วันที่: 7 พฤศจิกายน 2559

PHR บูรณาการระบบสาธารณสุขไทย

ภายใต้ทิศทางการพัฒนาประเทศไทยสู่ Digital Economy นั้น ภาครัฐได้เตรียมการบูรณาการในหลายด้านผ่านการขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งหนึ่งในการขับเคลื่อนที่น่าสนใจนั้นเป็นการขับเคลื่อนด้านการบูรณาการระบบสุขภาพของไทยด้วย Personal Health Records (PHR) หรือ ระบบระเบียนสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคล
8,497 ครั้ง วันที่: 2 พฤศจิกายน 2559

อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์กับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือซิป้า ส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของประเทศ เพื่อให้เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักของการพัฒนาเศรษฐกิจไทย จึงพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ไทยให้สามารถแข่งขันและดำเนินธุรกิจร่วมกับผู้ประกอบการในประเทศสมาชิกอาเซียนได้
8,174 ครั้ง วันที่: 1 พฤศจิกายน 2559

เมืองนิรมิตร แห่ง จิตตนคร

สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือซิป้าได้น้อมนำหลักธรรมคำสอนของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ผ่านบทพระนิพนธ์เรื่อง “จิตตนคร” มานำเสนอรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชันฝีมือคนไทยทั้งหมด ด้วยหลักธรรมที่เป็นเนื้อหาสากลสู่สายตาชาวโลก
6,346 ครั้ง วันที่: 1 พฤศจิกายน 2559

5 สิ่งที่ต้องทำเพื่อก้าวสู่ดิจิทัลเอสเอ็มอี

ผู้ประกอบการ SME ส่วนใหญ่ยังต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายในการก้าวสู่ดิจิทัลการเลือกใช้ซอฟต์แวร์และนวัตกรรม แม้จะเป็นทางเลือกในการพัฒนาธุรกิจ แต่กลับพบว่าเอสเอ็มอีส่วนใหญ่ยังใช้เวลากับการจัดการการบริหาร มาดู 5 วิธีในการจัดการด้านไอทีและการเลือกใช้ซอฟแวร์อย่างได้ผล
4,185 ครั้ง วันที่: 7 ตุลาคม 2559

Sharing Economy พลิกโฉมธุรกิจดิจิทัล

ปัจจุบันกระแสเศรษฐกิจแบ่งปัน (SHARING ECONOMY) กำลังถูกพูดถึงในวงกว้าง การเปิดตัวของ แอพพลิเคชั่น และซอฟต์แวร์ใหม่ๆ มีอิทธิพลต่อการดำเนินธุรกิจในยุคดิจิทัลเป็นอย่างยิ่ง AIRBNB, SPOTIFY, UBER และGRAB TAXI เป็นตัวอย่างที่น่าสนใจ มองไปข้างหน้าสังคมไทยคงหลีกหนีแนวโน้มนี้ไม่พ้น TECH STARTUP ต้องเกิดขึ้น เอสเอ็มอีต้องปรับตัว
5,637 ครั้ง วันที่: 7 ตุลาคม 2559

Phuket Smart City First Step Thailand 4.0

ตั้งแต่ปี 2546 เป็นต้นมา เมืองอัจฉริยะ หรือ สมาร์ต ซิตี้ (SMART CITY) ถือเป็นโครงการที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ MDE ต้องการให้เกิดขึ้นในประเทศไทย ด้วยเป้าหมายที่จะพัฒนาคนให้กลายเป็นพลังขับเคลื่อนดิจิทัลที่สำคัญของประเทศ โดยทำให้เมืองเชื่อมโยงกัน ด้วยโครงสร้างพื้นฐาน ทางด้านเทคโนโลยี และเพิ่มเติมความสะดวกให้แก่วิถีชีวิต เศรษฐกิจ เติบโตในภาพรวม...
16,329 ครั้ง วันที่: 5 ตุลาคม 2559

SMEs 4.0 ติดปีกการค้าด้วย Digital Marketing

โจทย์ใหญ่ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือเอสเอ็มอีไทย (SMES)ปัจจุบัน นอกจากต้องเผชิญกับความท้าทายในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนแล้ว พบว่าการปรับตัวของผู้ประกอบการ ต้องปรับตัวให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในโลกยุคดิจิทัล ที่กำลังถาโถมเข้ามาอย่างไม่หยุดยั้งอีกด้วย นั่นเพราะไอเดียธุรกิจจะเป็นจักรกลสำคัญในการเสริมทัพธุรกิจเอสเอ็มอีไทย ให้มีศักยภาพแข็งแกร่งและเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต
10,489 ครั้ง วันที่: 5 ตุลาคม 2559

เศรษฐกิจดิจิทัลกับการขับเคลื่อนประเทศสู่ระบบเศรษฐกิจใหม่

เศรษฐกิจดิจิทัล หรือ DIGITAL ECONOMY เป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญของรัฐบาลที่ต้องการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ระบบเศรษฐกิจใหม่ที่ใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มผลผลิต เพิ่มผลงาน โดยใช้เวลาและทรัพยากรน้อยลง แต่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการมากขึ้น
5,216 ครั้ง วันที่: 5 ตุลาคม 2559
กรณีศึกษา : การใช้ซอฟต์แวร์ของภาคธุรกิจ ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล 2558

กรณีศึกษา : การใช้ซอฟต์แวร์ของภาคธุรกิจ ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล 2558

สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ ร่วมกับสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ทำวิจัย การใช้ซอฟต์แวร์ในภาคธุรกิจ โดยมุ่งเน้นธุรกิจบริการการท่องเที่ยว ธุรกิจบริการขนส่ง ธุรกิจรับเหมาะก่อสร้าง ธุรกิจบริการรักษาความปลอดภัย และธุรกิจสิ่งพิมพ์
1,349 ครั้ง วันที่: 31 กรกฎาคม 2559

โครงการพัฒนาผู้ประกอบการให้ได้รับมาตรฐาน CMMI

สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ SIPA และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (Software Park Thailand) ได้ร่วมกันดำเนินโครงการพัฒนาผู้ประกอบการให้ได้มาตรฐาน CMMI ตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปัจจุบัน เพื่อผลักดันและสนับสนุนผู้ประกอบการในการปรับปรุงกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยมาตรฐานสากล CMMI ซึ่งเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบธุรกิจซอฟต์แวร์
1,752 ครั้ง วันที่: 30 กรกฎาคม 2559

“เมืองนิรมิตแห่งจิตตนคร” แอนิเมชันเพื่อการเรียนรู้ หลักธรรม เชิดชูศาสนา

จิตตนคร บทพระนิพนธ์ โดย สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ซึ่งได้นิพนธ์ ในช่วงปี พ.ศ. 2513 โดยได้หยิบยกเอาข้อคิด แนวทางปฏิบัติการบริหารจิต มาเผื่อเผยแพร่ให้แก่เยาวชน และประชาชนทั่วไปได้เกิดประโยชน์ ด้วยการอธิบายธรรมะให้เห็นเป็นตัวตนเหมือนเป็นคนคนหนึ่งๆ ที่แสดงพฤติกรรมต่างๆ ไปตามอำนาจของกิเลสหรือคุณธรรม และเรื่องราวทั้งหมดนั้นก็ไม่ได้เกิดขึ้นที่ไหน แต่เกิดขึ้นในจิตใจของคนแต่ละคน
4,238 ครั้ง วันที่: 30 กรกฎาคม 2559