คณะผู้บริหาร

ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์

ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์

ผู้อำนวยการสำนักงาน
นายภาสกร  ประถมบุตร

นายภาสกร ประถมบุตร

รองผู้อำนวยการสำนักงาน (กลุ่มโครงการพิเศษและ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาดิจิทัลและนวัตกรรม)
นายรัฐศาสตร์  กรสูต

นายรัฐศาสตร์ กรสูต

รองผู้อำนวยการสำนักงาน (กลุ่มสังคมและกำลังคนดิจิทัล)
นายฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์

นายฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์

รองผู้อำนวยการสำนักงาน (กลุ่มเศรษฐกิจดิจิทัล)
นางสาวกษิติธร  ภูภราดัย

นางสาวกษิติธร ภูภราดัย

รองผู้อำนวยการสำนักงาน (กลุ่มงานยุทธศาสตร์และบริหาร)

นายมีธรรม   ณ ระนอง

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน
นายพรชัย  หอมชื่น

นายพรชัย หอมชื่น

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน
นายศุภกร  สิทธิไชย

นายศุภกร สิทธิไชย

ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ
นางสาวสุมาวสี ศาลาสุข

นางสาวสุมาวสี ศาลาสุข

ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมเขตนวัตกรรมดิจิทัล
นายวิรัตน์  พึ่งสาระ

นายวิรัตน์ พึ่งสาระ

ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคง
นายทวีวัฒน์  เหลืองวิริยะ

นายทวีวัฒน์ เหลืองวิริยะ

รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการพัฒนากำลังคนดิจิทัล
นายปรีสาร  รักวาทิน

นายปรีสาร รักวาทิน

ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่
นายมนต์ชัย  ศรีเจริญศักดิ์

นายมนต์ชัย ศรีเจริญศักดิ์

ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและธุรกิจ
นายนรสิทธิ์  ยอขันธ์

นายนรสิทธิ์ ยอขันธ์

ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัล
นางสาวกษมา  กองสมัคร

นางสาวกษมา กองสมัคร

ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์
นางณพิชญา  เทพรอด

นางณพิชญา เทพรอด

ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร
นายอิทธิพล   เปลี่ยนศาสตร์

นายอิทธิพล   เปลี่ยนศาสตร์

ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการสำนักงาน
นายประสาน  นุมอญ

นายประสาน นุมอญ

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรองค์กรและบุคคล

นายเอนก เหล่าศิริวงศ์

ผู้อำนวยการฝายตรวจสอบภายใน
นายมนต์ศักดิ์  โซ่เจริญธรรม

นายมนต์ศักดิ์ โซ่เจริญธรรม

ผู้เชี่ยวชาญพัฒนาโครงการดิจิทัลและนวัตกรรมอาวุโส
นางสาวพูลสิริ  จันทร์เสวี

นางสาวพูลสิริ จันทร์เสวี

ผู้เชี่ยวชาญการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรอาวุโส
นายจิราวัฒน์ รอดแช่ม

นายจิราวัฒน์ รอดแช่ม

ผู้เชี่ยวชาญการจัดการกลยุทธ์อาวุโส

นายธวัชชัย โคตรวงษ์

ผู้จัดการสาขาภาคอีสานตอนล่าง

นายประชา อัศวธีระ

ผู้จัดการสาขาภาคใต้ตอนบน

นายพงศ์ศักดิ์ อริยจิตไพศาล

ผู้จัดการสาขาภาคเหนือตอนบน
นางสาวภัทรานิษฐ์  จันทร์อินทร์

นางสาวภัทรานิษฐ์ จันทร์อินทร์

ผู้จัดการส่วนส่งเสริมการตลาด
นายจักริน  อภิวงค์

นายจักริน อภิวงค์

ผู้จัดการส่วนกลยุทธ์และงบประมาณ
Kunkanok Meesaeng

นางสาวกัญจน์กนก มีแสง

ผู้จัดการส่วนติดตามและประเมินผล
นางมนฑดา  ไพยรัตน์

นางมนฑดา ไพยรัตน์

ผู้จัดการส่วนบริหารและพัฒนาบุคคล
นายฉัตรมงคล  รุ่งรัตน์มณีวงษ์

นายฉัตรมงคล รุ่งรัตน์มณีวงษ์

ผู้จัดการส่วนกฎหมาย
นางณฑินี  ปริญญาสุข

นางณฑินี ปริญญาสุข

ผู้จัดการส่วนการเงินและบัญชี
นายธนกฤต อุดมพรสุขสันต์

นายธนกฤต อุดมพรสุขสันต์

ผู้จัดการส่วนบริการกลางและพัสดุ
นายสนธิ นราเขมอนันต์

นายสนธิ นราเขมอนันต์

ผู้จัดการส่วนเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ