คณะผู้บริหาร

นายณัฐพล นิมมานพัชรินทร์

นายณัฐพล นิมมานพัชรินทร์

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล