Center

DEPA ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรในจังหวัดขอนแก่น ร่วมต้อนรับสื่อมวลจากส่วนกลางและภูมิภาค เพื่อเยี่ยมชมการการวางแผนและการดำเนินการพัฒนาจังหวัดขอนแก่นให้เป็นเมือง Smart City ให้มีความมั่นคง และยั่งยืน

DEPA ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรในจังหวัดขอนแก่น ร่วมต้อนรับสื่อมวลจากส่วนกลางและภูมิภาค เพื่อเยี่ยมชมการการวางแผนและการดำเนินการพัฒนาจังหวัดขอนแก่นให้เป็นเมือง Smart City ให้มีความมั่นคง และยั่งยืน โดยจังหวัดขอนแก่นมีเป้าประสงค์แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของเมืองขอนแก่นที่สามารถรองรับการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจในด้านการลงทุนในทุกๆ มิติ และยังมุ่งเน้นให้ประชาชนได้ชีวิตที่มีความสุขมากยิ่งขึ้น โดยเล็งเห็นการพัฒนาระบบขนส่งสารธารณะที่ดีขึ้นเพื่อลดภาระรถติดในท้องถนน และมุ้งเน้นให้ประชาชนเข้าถึงการให้บริหารสาธารณสุขและบริการทางการแพทย์ที่ดียิ่งขึ้นโดยอาศัยเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยเหลือและสนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงการบริการได้อย่างมีความสุขและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

Thai

ผู้บริหารดีป้า ร่วมต้อนรับ รองนายกรัฐมนตรี พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง และจัดบูธประชาสัมพันธ์องค์กร โชว์ Smart City , Digital Park ในงาน “Thailand Local Government Summit 2017และ eLogistics Summit 2017 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซนเตอร์แจ้งวัฒนะ

ผู้บริหารดีป้า ร่วมต้อนรับ รองนายกรัฐมนตรี พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง และจัดบูธประชาสัมพันธ์องค์กร โชว์ Smart City , Digital Park ในงาน “Thailand Local Government Summit 2017และ eLogistics Summit 2017  ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซนเตอร์แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
 

Thai

กิจกรรมสนับสนุนและให้ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำธุรกิจของ ผู้ประกอบการ SMEs ด้านอุตสาหกรรมค้าปลีก จังหวัดนครราชสีมา

กิจกรรมสนับสนุนและให้ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำธุรกิจของผู้ประกอบการ SMEs ด้านอุตสาหกรรมค้าปลีก วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 8.30-16.00 น.ณ โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา

Thai