Center

depa อบรมแนวทางปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

วันที่ 29 มกราคม โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เปิดอบรมแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เพื่อความเข้าใจและสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
 

Thai

depa เปิดตัวเข้มข้นหลักสูตร Digital CEO

เมื่อวันที่ 27 มกราคม ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต รองผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล พร้อมด้วยคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตร ผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 1 ร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศและศึกษาดูงานในวันที่สอง โดยเข้าร่วมฟังบรรยาย Medical Tourism & Digital Marketing ของโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ซึ่งได้รับเกียรติจาก นพ.สีหราช โลหชิตรานนท์ ผอ.โรงพยาบาลฯ ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ผู้เข้าอบรมฯ ต่างให้ความสนใจและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างเข้มข้น อันจะนำมาซึ่งการส่งเสริมและบูรณาการเครือข่ายสังคมเศรษฐกิจดิจิทัลตามเป้าประสงค์ของหลักสูตรฯ ถือเป็นการเปิดหลักสูตร DigitalCEO รุ่นที่ 1 ได้อย่างประทับใจ
 

Thai

depa บุกภูเก็ตแกะรอยจังหวัดนำร่อง Smart City

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 26 มกราคม ที่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือ depa สาขาภาคใต้ตอนบน จังหวัดภูเก็ต คณะผู้บริหารนำโดยนายธีรนันท์ ศรีหงส์ ประธานกรรมการกำกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ นายวิทัย รัตนากร กรรมการกำกับฯนายอนุพร อรุณรัตน์ กรรมการกำกับฯ ดร.ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร กรรมการกำกับฯ  ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ดร.กษิติธร ภูภราดัย รองผู้อำนวยการฯ กลุ่มยุทธศาสตร์และบริหาร ดร.ภาสกร ประถมบุตร รองผู้อำนวยการฯ กลุ่มโครงการพิเศษและผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาดิจิทัลและนวัตกรรม นายมีธรรม ณ ระนอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานฯ (ด้านธุรกิจและกิจการสาขา) และนายพรชัย หอมชื่น ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานฯ (ด้านยุทธศาสตร์และบริหาร) เดินทางเยี่ยมชม “ศูนย์สั่งการ CCTV จังหวัดภูเก็ต” ณ สำนักงานป้องและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 โดยมีนายประชา อัศวธีระ ผู้จัดการสาขาภาคใต้ตอนบน ทำหน้าที่พาเยี่ยมชม
 
Thai

depa เดินหน้ารับฟังความคิดเห็นต่อเนื่องในภาคอีสาน เพื่อแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ชัดเจน ตอบโจทย์พื้นที่

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ depa นำโดย ดร.กษิติธร ภูภราดัย รองผู้อำนวยการ depa และ depa สาขาภาคอีสานตอนกลาง จัดประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยมุ่งเน้นการจัดทำแผนการปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลลงสู่ระดับปฏิบัติร่วมกัน ซึ่งมีผู้บริหารองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนในเขตภาคอีสาน ให้ความสนใจและเข้าร่วมระดมความคิดเห็น เพื่อนำไปสู่แผนปฏิบัติสำหรับแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ให้มีความชัดเจนและตอบโจทย์ความต้องการในพื้นที่ได้มากยิ่งขึ้น
 

Thai

depa จัดงานสนับสนุนให้ความรู้ SMEs ด้านเกษตร ผู้เกี่ยวข้องตบเท้าเข้าร่วมงานจำนวนมาก เชื่อช่วยเพิ่มโอกาสทางการแข่งขัน

โรงแรมดุสิต ไอส์แลนด์รีสอร์ท เชียงราย จังหวัดเชียงราย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ depa จัดกิจกรรมสนับสนุนและให้ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำธุรกิจของผู้ประกอบการ SMEs ด้านอุตสาหกรรมการเกษตร ได้รับเกียรติจากนายภาสกร บุญญลักษณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดงาน โดยกิจกรรมดังกล่าวมีขึ้นเพื่อส่งเสริมการตลาดให้ผู้ประกอบการ SMEs ด้านอุตสาหกรรมเกษตรมีโอกาสและช่องทางการตลาด เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันมากขึ้น ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการ SMEs ในจังหวัดเชียงราย ในการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก อาทิ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย หอการค้าจังหวัดเชียงราย ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร จังหวัดเชียงราย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงราย (พืชสวน) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง) เป็นต้น 
 

Thai

ASEAN ICT Award: Experience Sharing and Support from depa

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีกำหนดจัดงาน “ASEAN ICT Award: Experience Sharing and Support from depa” เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เทคนิคการนำเสนอผลงาน การเตรียมความพร้อมในการส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขันในเวทีอาเซียน จากผู้ที่ได้รับรางวัลเวที ASEAN ICT Awards 2017

Thai