Center

การประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

สำนักงานฯ ได้นาเสนอร่างแผนฯ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการกำกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา โดยที่ประชุมมีมติมอบหมายให้สำนักงานฯ จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มีส่วนได้เสียจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เพื่อจัดทำรายละเอียดในประเด็นการบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานเพื่อประกอบการจัดทำร่างแผนฯ ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Thai

ประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวทางในการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม Asia Digital Expo 2018

ด้วยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) กำหนดจัดงานสัมมนาและนิทรรศการนานาชาติ “Asia Digital Expo 2018” ขึ้นระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการดิจิทัลได้มีโอกาสมาแสดงนวัตกรรมในงาน สำนักงานฯ จึงขอประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณาและคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม “Asia Digital Expo 2018”

Thai

กิจกรรมสนับสนุนและให้ความรู้ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทางธุรกิจของผู้ประกอบการ SMEs ด้านอุตสาหกรรมหลัก จังหวัดเชียงใหม่

การจัดกิจกรรมสนับสนุนและให้ความรู้ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทางธุรกิจของผู้ประกอบการ SMEs ด้านอุตสาหกรรมหลัก
ในวันอังคารที่ ๑๖ มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.
ณ โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

Thai

depa ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรในจังหวัดขอนแก่น ร่วมต้อนรับสื่อมวลจากส่วนกลางและภูมิภาค เพื่อเยี่ยมชมการการวางแผนและการดำเนินการพัฒนาจังหวัดขอนแก่นให้เป็นเมือง Smart City ให้มีความมั่นคง และยั่งยืน

DEPA ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรในจังหวัดขอนแก่น ร่วมต้อนรับสื่อมวลจากส่วนกลางและภูมิภาค เพื่อเยี่ยมชมการการวางแผนและการดำเนินการพัฒนาจังหวัดขอนแก่นให้เป็นเมือง Smart City ให้มีความมั่นคง และยั่งยืน โดยจังหวัดขอนแก่นมีเป้าประสงค์แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของเมืองขอนแก่นที่สามารถรองรับการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจในด้านการลงทุนในทุกๆ มิติ และยังมุ่งเน้นให้ประชาชนได้ชีวิตที่มีความสุขมากยิ่งขึ้น โดยเล็งเห็นการพัฒนาระบบขนส่งสารธารณะที่ดีขึ้นเพื่อลดภาระรถติดในท้องถนน และมุ้งเน้นให้ประชาชนเข้าถึงการให้บริหารสาธารณสุขและบริการทางการแพทย์ที่ดียิ่งขึ้นโดยอาศัยเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยเหลือและสนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงการบริการได้อย่างมีความสุขและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

Thai