Center

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลฯ พบปะและกล่าวมอบนโยบาย พร้อมให้กำลังใจแก่ผู้บริหารและพนักงาน DEPA ในกิจกรรมประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดทิศทางแผนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลและวางกรอบการขับเคลื่อนองค์กรในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) ณ โรงแรมภูวนาลี นครราชสัีมา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลฯ พบปะและกล่าวมอบนโยบาย พร้อมให้กำลังใจแก่ผู้บริหารและพนักงาน DEPA ในกิจกรรมประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดทิศทางแผนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลและวางกรอบการขับเคลื่อนองค์กรในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) ณ โรงแรมภูวนาลี ปากช่อง นครราชสีมา

Thai