Center

รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ และผอ.สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล นำคณะผู้บริหารและผู้ประกอบการเข้าพบ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เพื่อประชาสัมพันธ์งาน "Digital Thailand Big Bang 2017" ณ ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล

รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ และผอ.สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล นำคณะผู้บริหารและผู้ประกอบการเข้าพบ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เพื่อประชาสัมพันธ์งาน "Digital Thailand Big Bang 2017" ณ ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล

Thai

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลฯ พบปะและกล่าวมอบนโยบาย พร้อมให้กำลังใจแก่ผู้บริหารและพนักงาน DEPA ในกิจกรรมประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดทิศทางแผนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลและวางกรอบการขับเคลื่อนองค์กรในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) ณ โรงแรมภูวนาลี นครราชสัีมา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลฯ พบปะและกล่าวมอบนโยบาย พร้อมให้กำลังใจแก่ผู้บริหารและพนักงาน DEPA ในกิจกรรมประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดทิศทางแผนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลและวางกรอบการขับเคลื่อนองค์กรในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) ณ โรงแรมภูวนาลี ปากช่อง นครราชสีมา

Thai