Region

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเชียงใหม่ ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 จัด workshopในหัวข้อ “สิทธิประโยชน์สำหรับกิจการซอฟต์แวร์ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล และการยื่นคำขอ Online”

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเชียงใหม่ ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 จัด workshopในหัวข้อ “สิทธิประโยชน์สำหรับกิจการซอฟต์แวร์ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล และการยื่นคำขอ Online” ณ One Stop Service Software and Digital Content Center ชั้น G ตึก B ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา รีสอร์ท มอลล์ เชียงใหม่
 

Thai

ผู้จัดการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลภูเก็ต ให้สัมภาษณ์ ช่อง 11 NBT ประเด็นระบบตรวจจับยานพาหนะกระทำผิดฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรแบบอัตโนมัติ

ผู้จัดการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลภูเก็ต ให้สัมภาษณ์ ช่อง 11 NBT ประเด็นระบบตรวจจับยานพาหนะกระทำผิดฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรแบบอัตโนมัติ หรือ Red light Camera ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อต้องการให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดการทำผิดกฎหมายโดยเฉพาะเรื่องของการสวมหมวกนิรภัย
 

Thai

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับจังหวัดร้อยเอ็ด โดยนายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการ จังหวัดร้อยเอ็ด จัดการเสวนา เปิดตัวแคมเปญสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ หนุน SME จังหวัดร้อยเอ็ด ก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ฝ่ายมาตรการส่งเสริม และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ( SME Developement bank) ร่วมกับจังหวัดร้อยเอ็ด จัดการเสวนา เปิดตัวแคมเปญสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ หนุน SME จังหวัดร้อยเอ็ด ก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 กับสินเชื่อหลากหลายโครงการ ตามแนวนโยบายประชารัฐที่มุ่งส่งเสริมศักยภาพของธุรกิจ
 

Thai

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมเปิดตัว Tech Startup Club

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยฝ่ายส่งเสริมการตลาด 2 ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมเปิดตัว Tech Startup Club ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยอาจารย์มโนรส บริรักษ์อราวินท์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน
 

Thai

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลภูเก็ต ประชุมหารือกับ บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด ในการดำเนินโครงการ IBM Corporate Service Corps ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลภูเก็ต ประชุมหารือกับ บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด ในการดำเนินโครงการ IBM Corporate Service Corps ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นโครงการที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร
 

Thai

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ร่วมกับ สำนักงาน สาขาเชียงใหม่ และหน่วยงานพันธมิตร จัดงานสัมมนา “พลิก Up ธุรกิจ ต่อติดด้วยทรัพย์สินทางปัญญา”

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยฝ่ายมาตรการส่งเสริม ร่วมกับ สำนักงาน สาขาเชียงใหม่ และหน่วยงานพันธมิตร จัดงานสัมมนา “พลิก Up ธุรกิจ ต่อติดด้วยทรัพย์สินทางปัญญา” เพื่อเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ SME ภาคเหนือ ก้าวเข้าสู่ ยุค Thailand 4.0"
 

Thai

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ร่วมกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย จัดการเสวนา เรื่อง "การเตรียมตัวสู่การเป็นผู้ประกอบการ 4.0 ติดอาวุธความรู้ ติดปีก SMEs ไทย" ณ โรงแรมบุษน้ำทอง จ.ลำปาง

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ฝ่ายมาตรการส่งเสริม ร่วมกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย จัดการเสวนา เรื่อง "การเตรียมตัวสู่การเป็นผู้ประกอบการ 4.0 ติดอาวุธความรู้ ติดปีก SMEs ไทย" และ "มาตรการส่งเสริมให้บุคคลธรรมดาประกอบธุรกิจในรูปของนิติบุคคล มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในประเทศ" โดยมีนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการลำปาง ให้เกียรติเป็นประธาน
 

Thai

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ร่วมกับสาขาเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรม Tech Startup Club ในหัวข้อ Startup Adventure

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยฝ่ายส่งเสริมการตลาด 2 ร่วมกับ สาขาเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรม Tech Startup Club ในหัวข้อ Startup Adventure โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ให้เกียรติกล่าวเปิดกิจกรรม
 

Thai

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ร่วมกับ สาขาเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดกิจกรรม Tech Startup Club ในหัวข้อ Business Model Innovation

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยฝ่ายส่งเสริมการตลาด 2 ร่วมกับ สาขาเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดกิจกรรม Tech Startup Club ในหัวข้อ Business Model Innovation โดยรองศาสตราจารย์ ดร.คงศักดิ์ ศรีแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ให้เกียรติกล่าวเปิดกิจกรรม
 

Thai

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ร่วมกับ สาขาเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดกิจกรรม Tech Startup Club ในหัวข้อ Digital Transformation

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลโดยฝ่ายส่งเสริมการตลาด 2 ร่วมกับ สาขาเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดกิจกรรม Tech Startup Club ในหัวข้อ Digital Transformation โดยคุณพงศ์ศักดิ์ อริยจิตไพศาล  ให้เกียรติกล่าวเปิดกิจกรรม
 

Thai