Region

depa ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรในจังหวัดขอนแก่น ร่วมต้อนรับสื่อมวลจากส่วนกลางและภูมิภาค เพื่อเยี่ยมชมการการวางแผนและการดำเนินการพัฒนาจังหวัดขอนแก่นให้เป็นเมือง Smart City ให้มีความมั่นคง และยั่งยืน

DEPA ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรในจังหวัดขอนแก่น ร่วมต้อนรับสื่อมวลจากส่วนกลางและภูมิภาค เพื่อเยี่ยมชมการการวางแผนและการดำเนินการพัฒนาจังหวัดขอนแก่นให้เป็นเมือง Smart City ให้มีความมั่นคง และยั่งยืน โดยจังหวัดขอนแก่นมีเป้าประสงค์แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของเมืองขอนแก่นที่สามารถรองรับการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจในด้านการลงทุนในทุกๆ มิติ และยังมุ่งเน้นให้ประชาชนได้ชีวิตที่มีความสุขมากยิ่งขึ้น โดยเล็งเห็นการพัฒนาระบบขนส่งสารธารณะที่ดีขึ้นเพื่อลดภาระรถติดในท้องถนน และมุ้งเน้นให้ประชาชนเข้าถึงการให้บริหารสาธารณสุขและบริการทางการแพทย์ที่ดียิ่งขึ้นโดยอาศัยเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยเหลือและสนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงการบริการได้อย่างมีความสุขและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

Thai

depa สาขาภาคอีสานตอนกลาง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ Smart City Khonkaen

DEPA สาขาภาคอีสานตอนกลาง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ Smart City Khonkaen ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น โดยมี นายสมศักดิ์ จังตระกุลผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธาน

Thai

depa สาขาภาคอีสานตอนกลาง เข้าร่วมกิจกรรมสนับสนุนและให้ความรู้ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำธุรกิจของผู้ประกอบการ SMEs ด้านอุตสาหกรรมขนส่ง

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดย นายธวัชชัย โคตรวงษ์ ผู้จัดการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคอีสานตอนกลาง เข้าร่วมกิจกรรมสนับสนุนและให้ความรู้ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำธุรกิจของผู้ประกอบการ SMEs ด้านอุตสาหกรรมขนส่ง ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สนามไอ-โมบาย โรงแรมอมารี บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด จังหวัดบุรีรัมย์

Thai

กิจกรรมสนับสนุนและให้ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำธุรกิจของ ผู้ประกอบการ SMEs ด้านอุตสาหกรรมค้าปลีก จังหวัดนครราชสีมา

กิจกรรมสนับสนุนและให้ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำธุรกิจของผู้ประกอบการ SMEs ด้านอุตสาหกรรมค้าปลีก วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 8.30-16.00 น.ณ โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา

Thai

กิจกรรมสนับสนุนและให้ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำธุรกิจของ ผู้ประกอบการ SMEs ด้านอุตสาหกรรมขนส่ง จังหวัดบุรีรัมย์

กิจกรรมสนับสนุนและให้ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำธุรกิจของผู้ประกอบการ SMEs ด้านอุตสาหกรรมขนส่ง วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 8.30-16.00 น.ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สนามไอ-โมบาย โรงแรมอมารี บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด จังหวัดบุรีรัมย์

Thai

Smart Logistics 4.0 Khonkean

งานกิจกรรมสนับสนุนและให้ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำธุรกิจของผู้ประกอบการ SMEs ด้านอุตสาหกรรมขนส่ง ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น

Thai

depa สาขาภาคอีสานตอนกลาง ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา ร่วมจัดกิจกรรม Tech Startup Club

DEPA สาขาภาคอีสานตอนกลาง ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา ร่วมจัดกิจกรรม Tech Startup Clubในหัวข้อจุดประกายในการสร้างแรงบันดาล (Startup Talk) โดยได้รับเกียรติจากคุณไกรวิน วัฒนะรัตน์ ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท อะเฮด เอเชีย จำกัด เป็นวิทยากร

Thai

สถานทูตตสวีเดนประจำประเทศไทย ร่วมกับ ขอนแก่นพัฒนาเมือง (KKTT) และ depa สาขาภาคอีสานตอนกลาง เปิดเวที แลกเปลี่ยนและเจรจาความร่วมมือกับสถานฑูตสวีเดนประจำประเทศไทย ในงาน THAI - SWEDISH COLLABORATION FOR SMART AND SUSTAINABLE CITIES

สถานทูตสวีเดนประจำประเทศไทย ร่วมกับ ขอนแก่นพัฒนาเมือง (KKTT) และ DEPA สาขาภาคอีสานตอนกลาง เปิดเวที แลกเปลี่ยนและเจรจาความร่วมมือกับสถานฑูตสวีเดนประจำประเทศไทย ในงาน THAI - SWEDISH COLLABORATION FOR SMART AND SUSTAINABLE CITIES โดยมี MR.STAFFAN HERRSTROM Ambassador of  Sweden to Thailand นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ผู้บริหารบริษัทพัฒนาเมือง ของ จังหวัดขอนแก่น เชียงใหม่ ภูเก็ต สระบุรี ตลอดจนนักธุรกิจ หัวหน้าส่วนราชการ และองค์กรต่างๆ

Thai