คณะกรรมการกำกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

นายธีรนันท์ ศรีหงส์

นายธีรนันท์ ศรีหงส์

ประธานกรรมการ คณะกรรมการกำกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
นายศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร

นายศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร

กรรมการ คณะกรรมการกำกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
นายวิทัย รัตนากร

นายวิทัย รัตนากร

กรรมการ คณะกรรมการกำกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
นายอนุพร อรุณรัตน์

นายอนุพร อรุณรัตน์

กรรมการ คณะกรรมการกำกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
นายอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล

นายอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล

กรรมการ คณะกรรมการกำกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย

นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย

กรรมการ คณะกรรมการกำกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา

กรรมการ คณะกรรมการกำกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล