นายพงศ์ศักดิ์ อริยจิตไพศาล

วัน/เดือน/ปีเกิด:

ประวัติการศึกษา

ประวัติการทำงาน

ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน

  • ผู้จัดการสาขาภาคเหนือตอนบน