นายมนต์ศักดิ์ โซ่เจริญธรรม

นายมนต์ศักดิ์   โซ่เจริญธรรม

วัน/เดือน/ปีเกิด:

ประวัติการศึกษา

ประวัติการทำงาน

ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน

  • ผู้เชี่ยวชาญพัฒนาโครงการดิจิทัลและนวัตกรรมอาวุโส