นายวิทัย รัตนากร

นายวิทัย รัตนากร

วัน/เดือน/ปีเกิด:

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์การเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท กฏหมายธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท การเงิน Drexel University, U.S.A.
 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทำงาน

 • พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลงทุนและบริหารการเงิน
 • พ.ศ. 2558 – 2559 รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ
 • พ.ศ. 2554 – 2557 ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)
 • พ.ศ. 2553 – 2554 รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
 • พ.ศ. 2550 - 2553 กรรมการ บริษัทจัดการกองทุนนครหลวงไทย จำกัด
 • พ.ศ. 2550 – 2551 กรรมการ บริษัท จีพีเอฟพร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
 • พ.ศ. 2548 – 2553 กรรมการ บริษัท แอลซี (ไทยแลนด์) จำกัด
 • พ.ศ. 2548 – 2553 กรรมการ บริษัท สหไทยสตีลไพพ์ จำกัด (มหาชน)
 • พ.ศ. 2546 – 2553 ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักลงทุนทางเลือก (ฝ่ายลงทุนพิเศษ) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน

 • กรรมการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
 • กรรมการบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด

การอบรม

 • หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 7
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงในกระบวนการยุติธรรม (บ.ย.ส.) รุ่น 17 ศาลยุติธรรม
 • หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที่ 5
 • Director Certificate Program (DCP) รุ่น 74
 • สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • The Executive Program for Senior Management (EX-PSM)
 • สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สวค.)
 • Financial Executive Development Program (FINEX) รุ่น 17
 • สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย