การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Big Data Analytic

วันที่: 23/06/2560 | ส่วนกลาง

                   DEPA จัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรด้านผู้พัฒนา/ผู้ผลิต มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาและส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้และทักษะด้าน Emerging Technology  ให้มีคุณภาพและสามารถนำความรู้ทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น
                   กิจกรรมครั้งนี้ เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Big Data Analytic ระหว่างวันที่ 19-23 มิถุนายน 2560 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 บริษัท เออาร์ไอที จำกัด ถนนพระราม 3 กรุงเทพมหานคร มีจำนวนผู้ร่วมอบรมฯ 45 คน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: