กิจกรรม 3 หัวข้อ 3 เครื่องมือ 3 กลยุทธ์พิชิตใจลูกค้า ด้วยการตลาดดิจิทัล

วันที่: 26/06/2560 | ส่วนกลาง

                   21 มิถุนายน 2560 – DEPA สาขาภาคเหนือตอนบน ร่วมกับ CEDEA Learning จัดงานสัมมนา และ workshop ในหัวข้อ “3 หัวข้อ 3 เครื่องมือ  3 กลยุทธ์พิชิตใจลูกค้า ด้วยการตลาดดิจิทัล”  ณ One Stop Service Software and Digital Content Center @ Promenada Resort Mall Chaing Mai
                   โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีประสบการณ์จาก Google Partner คุณภูษิต นิยมสกุล, Facebook Agent คุณชฎาทิพ ชุติมา และวิทยากรร่วม workshop ในเรื่อง Creativity & Communication โดยอาจารย์สุวิมล  อภัยวงศ์ ซึ่งมีผู้ประกอบการสนใจเข้าร่วมงาน และร่วม workshop กว่า 50 คน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: