กิจกรรม Tech Startup Club ณ ม.มหาสารคาม

วันที่: 12/06/2560 | ส่วนกลาง

         8-9 มิถุนายน 2560 –  DEPA  โดยฝ่ายส่งเสริมการตลาด 2 ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลสาขาภาคอีสานตอนกลางและมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรม Tech Startup Club ในหัวข้อ “Pitching Perfect” โดยคุณอานนท์ บุณยประเวศ จาก Tech Farm และหัวข้อ “How Digital Marketing improve your Business” โดยคุณพิมพ์ฐดา สหัชอติเรกลาภ จาก Siam Outlet เป็นวิทยากรให้ความรู้พร้อม Workshop เสริมสร้างความรู้ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม

         สามารถติดตามข่าวสารของกิจกรรม Digital Startup ได้ที่ www.digistartup.net
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: