กิจกรรม Tech Startup Club ในหัวข้อ “Business Model Innovation”

วันที่: 26/06/2560 | ส่วนกลาง

                   22 มิถุนายน 2560 – สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยฝ่ายส่งเสริมการตลาด 2 ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลสาขาภาคอีสานตอนบน และมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น จัดกิจกรรม Tech Startup Club ในหัวข้อ “Business Model Innovation” โดย ดร.ยุทธนา ศรีสวัสดิ์ ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท ลีเกิลไดรฟ์ จำกัด ผู้พัฒนา iTax เป็นวิทยากรให้ความรู้พร้อม Workshop เสริมสร้างความรู้ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม สามารถติดตามข่าวสารของกิจกรรม Digital Startup ได้ที่ www.digistartup.net

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: