งานสัมมนาเรื่อง "พลิกUp ธุรกิจ ต่อติดด้วยทรัพย์สินทางปัญญา"

พลิกUp ธุรกิจ ต่อติดด้วยทรัพย์สินทางปัญญา
วันที่: 23/03/2560 | ส่วนกลาง, ภูมิภาค

ด้วยสำนักงานส่งเสริมส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หน่วยงานภายใต้การกำกับของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กำหนดจัดงานสัมมนาเรื่อง "พลิกUp ธุรกิจ ต่อติดด้วยทรัพย์สินทางปัญญา" 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ SMEs นำองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญา มายกระดับกระบวนการผลิตพัฒนาสินค้า หรือผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการ 
ให้สามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในตลาดระดับประเทศ และระหว่างประเทศ รวมถึงเพื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs ใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการซอฟต์แวร์เข้าใจถึง การให้สิทธิหรือการใช้สิทธิของทรัพย์สินทางปัญญาอย่างถูกต้อง โดยมีกำหนดการดังนี้
๑. วันอังคารที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ จังหวัดระยอง
๒. วันอังคารที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ โรงแรมเจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี
๓. วันอังคารที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ จังหวัดภูเก็ต
๔. วันจันทร์ที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น
๕. วันพุธที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ Co-working Space  SIPA จังหวัดเชียงใหม่
๖. วันพุธที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โรงแรม ลีการ์เดน หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
๗. วันอังคารที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอ
                  ในการนี้สำนักงาน จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนา ตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ 
ทั้งนี้ (ขอให้ผู้ที่สนใจและประสงค์จะเข้าร่วมสัมมนาที่  zipevent) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นางสาวเพชรราวลัย ขยันยิ่ง โทรศัพท์มือถือ ๐๙๕ ๖๕๓ ๙๔๖๗ 
หรือลงทะเบียนได้ที่ Click
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: