งานเสวนา Internet of Things loT for Smart Home เทคโนโลยีเปลี่ยนชีวิต

วันที่: 28/04/2560 | ส่วนกลาง

"Internet of Things หรือ IoT ในปัจจุบันมีการใช้งานกันอย่างกว้างขวางในหลายๆ ประเทศ รวมถึงหลายบริษัทชั้นนำของโลก เห็นได้ชัดจากการเปลี่ยนแปลงของอุปกรณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน ซึ่งถูกพัฒนาให้มีความชาญฉลาดมาก และสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้อย่างอิสระมากขึ้น ซึ่งไม่ใช่เพียงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีเท่านั้นที่ได้รับผลกระทบ แต่อิทธิพลของ IoT นั้นมีผลต่อทุกๆ อุตสาหกรรมและทุกภาคธุรกิจ หนึ่งในนั้นคือธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะบ้านที่เป็นสิ่งใกล้ตัวของทุกคน อุปกรณ์มากมายภายในบ้านได้รับการพัฒนาโดยมีการนำ IoT เข้ามาให้อย่างแพร่หลาย ตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดได้แก่การใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ในบ้านผ่านโทรศัพท์มือถือ สิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องยืนยันว่า IoT ไม่ใช่สิ่งที่ไกลตัวอีกต่อไป การปรับตัวและการประยุกต์ใช้ IoT ในปัจจุบันจึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ทั้งในเชิงธุรกิจ การรับรู้ เรียนรู้ และการประยุกต์ใช้งาน จึงทำให้ IoT กลายเป็นข้อได้เปรียบของธุรกิจและนักพัฒนาที่ให้ความสนใจอย่างเห็นได้ชัด

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย Thailand ๔.๐ ที่รัฐบาลให้ความสำคัญ เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบาย ที่เปลี่ยนเศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ซึ่งจะนำไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ดังนั้นการเตรียมความพร้อมทางด้านทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาบุคลากรเพื่อป้อนเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัล จึงมีความสำคัญอย่างสูงในการที่จะพัฒนาให้ประชากรให้กลายเป็นพลังขับเคลื่อนดิจิทัลที่สำคัญของประเทศ โดยทำให้เมืองเชื่อมโยงกัน ด้วยโครงสร้างพื้นฐาน ทางด้านเทคโนโลยี และเพิ่มเติมความสะดวกให้แก่วิถีชีวิต เศรษฐกิจเติบโตในภาพรวม ทั้งนี้การเชื่อมโยงเครือข่ายนักพัฒนา IoT ทั่วประเทศให้กลายเป็นศูนย์กลางการสร้างกำลังคนที่มีคุณภาพ และเป็นชุมชน (Community) ด้วยเหตุนี้สำนักงานเศรษฐกิจดิจิทัลจึงเห็นถึงความสำคัญและตระหนักถึงการพัฒนาและเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในด้าน IoT ให้กับนักศึกษา นักพัฒนา บุคลากรทางเทคโนโลยี สารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ตลอดจนบุคคลทั่วไป ที่สนใจทางด้าน IoT ให้สามารถพัฒนาเทคโนโลยี IoT ได้อย่างยั่งยืน"

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: