ดีป้าจับมือกรมการข้าว บูรณาการเกษตรสมัยใหม่

วันที่: 17/10/2560 | ส่วนกลาง

    17 ตุลาคม 2560 - สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดย ดร.ปรีสาร รักวาทิน ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ เข้าร่วมประชุมโครงการนำร่องบริหารจัดการนาแปลงใหญ่ประชารัฐ โดยใช้เทคโนโลยีเกษตรกรรมความแม่นยำสูง จัดโดยกรมการข้าว ณ ศาลาหมู่ 5 วัดน้ำพุ ตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 
        โดยมีรองอธิบดีกรมการข้าว นายสุวัฒน์ เจียระคงมั่น เป็นประธานในการประชุม เพื่อให้ชี้แจงรายละเอียดโครงการ การปรับระดับพื้นที่นาด้วยระบบเลเซอร์ และการจัดทำแผน/รอบการปลูกข้าวพันธุ์ กข 43  เป็นการหารือเกี่ยวกับรายละเอียดแนวทางในการบูรณาการโครงการร่วมกันระหว่างสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลพัฒนาด้านการเกษตรต่อไป

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: