ดีป้า จัดอบรมการใช้งาน e-Library และ e-Meeting เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเนินงานและลดการใช้กระดาษให้กับ สดช.

วันที่: 23/06/2560 | ส่วนกลาง

      สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศ e-Library และ e-Meeting ให้กับสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานและลดการใช้กระดาษของทาง สดช. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 6 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: