นางสาวรัจนา เนตรแสงทิพย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เข้าตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

วันที่: 07/03/2560 | ส่วนกลาง

วันอังคารที่  7  มี.ค. 60  นางสาวรัจนา  เนตรแสงทิพย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือกระทรวง DE เข้าตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวง DEทั้ง 6 หน่วยงาน รายงานสรุปผลการดำเนินงาน โดย นายพงศ์ศักดิ์ อริยจิตไพศาล รักษาการผู้จัดการ DEPA เชียงใหม่ เป็นผู้รายงานสรุปการดำเนินของสาขา ณ ห้องประชุมชั้น 6 บริษัท ที โอ ที จำกัด (มหาชน) อำเภอสารภี
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: