นายประชา อัศวธีระ รักษาการในตำแหน่ง ผู้จัดการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภูเก็ตให้การต้อนรับ คณะจาก สถาบันบัณทิตพัฒนบริการศาสตร์ และบุคลากรจากการไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

วันที่: 24/05/2560 | ส่วนกลาง, ภูมิภาค

วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560 – นายประชา อัศวธีระ รักษาการในตำแหน่ง ผู้จัดการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภูเก็ตให้การต้อนรับ คณะจาก สถาบันบัณทิตพัฒนบริการศาสตร์ และบุคลากรจากการไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เข้ามาศึกษาดูงาน และร่วมรับฟังบรรยาย Phuket Smart City เพื่อให้การพัฒนาระบบบริหารจัดการความรู้ เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน รวมถึงพัฒนากลุ่มผุ้นำการถ่ายทอดองค์ความรู้เชิงกลยุทธ์ (Knowledge Explorer) รวมถึงการสร้างเครือข่ายด้านนวัตกรรมเพื่อผลักดันให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยบรรลุวัตถุประสงค์ ณ ศูนย์ Phuket Smart City Innovation Park สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภูเก็ต
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: