ประกาศรายชื่อผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจรรมผู้ซื้อพบผู้ขาย เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ในภาคอุตสาหกรรมหลัก

วันที่: 29/09/2560 | ส่วนกลาง, ภูมิภาค

ประกาศรายชื่อผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วม
กิจรรมผู้ซื้อพบผู้ขาย เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ในภาคอุตสาหกรรมหลัก
 
อุตสาหกรรมขนส่งจังหวัดขอนแก่น (ในวันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560)
1. บริษัท อินไวเซอร์ จำกัด
2. บจก. ซอฟท์โปรดัคท์ 
3. บริษัท ไอทีอี คอมพิวเตอร์ ซิสเต็ม จำกัด
4. บริษัท จิซทิกซ์ จำกัด
5. บริษัท อีสท์อินโนเวชั่น จำกัด
6. บริษัท บริด ซิสเต็มส์ จำกัด
7. บริษัท จีไอเอส จำกัด
8. บริษัท บิสซิเนส คอมเพ็ดทิทีฟ อินเทลลิเจนซ์ จำกัด
9. บริษัท ชิปป๊อป จำกัด
10. บจก. อินเทลลิเจนท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ คอนซัลติ้ง
11. บริษัท ซีซีเอ็ม ซิสเต็มส์ จำกัด
12 .บริษัท มัลเบอร์รี่ ซอฟต์ จำกัด
 
สำรอง
13. บจก. ลีดเดอร์ บิซ โซลูชั่น
14. บจก. ดับเบิล เอ็ม เทคโนโลยี แมเนจเม้นท์
15. บจก. ไอซีเอ็ม สมาร์ท โซลูชั่น
 
อุตสาหกรรมขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ (ในวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560)
 
1. บริษัท อินไวเซอร์ จำกัด
2. บจก. ซอฟท์โปรดัคท์ 
3. บริษัท ไอทีอี คอมพิวเตอร์ ซิสเต็ม จำกัด
4. บริษัท จิซทิกซ์ จำกัด
5. บริษัท อีสท์อินโนเวชั่น จำกัด
6. บริษัท บริด ซิสเต็มส์ จำกัด
7. บริษัท จีไอเอส จำกัด
8. บริษัท บิสซิเนส คอมเพ็ดทิทีฟ อินเทลลิเจนซ์ จำกัด
9. บจก. ลีดเดอร์ บิซ โซลูชั่น
10. บจก. อินเทลลิเจนท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ คอนซัลติ้ง
11. บริษัท ซีซีเอ็ม ซิสเต็มส์ จำกัด
12 .บริษัท มัลเบอร์รี่ ซอฟต์ จำกัด
 
สำรอง
13. บริษัท อีอาร์พีฟอร์ออล(ไทยแลนด์) จำกัด
14. บจก. ดับเบิล เอ็ม เทคโนโลยี แมเนจเม้นท์
15. บจก. ไอซีเอ็ม สมาร์ท โซลูชั่น
 
อุตสาหกรรมขนส่งจังหวัดภูเก็ต (ในวันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561)
 
1. บริษัท อินไวเซอร์ จำกัด
2. บจก. ซอฟท์โปรดัคท์ 
3. บริษัท ไอทีอี คอมพิวเตอร์ ซิสเต็ม จำกัด
4. บริษัท จิซทิกซ์ จำกัด
5. บริษัท อีสท์อินโนเวชั่น จำกัด
6. บริษัท บริด ซิสเต็มส์ จำกัด
7. บจก. ดับเบิล เอ็ม เทคโนโลยี แมเนจเม้นท์
8. บริษัท ชิปป๊อป จำกัด
9. บจก. ลีดเดอร์ บิซ โซลูชั่น
10. บจก. อินเทลลิเจนท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ คอนซัลติ้ง
11. บริษัท ซีซีเอ็ม ซิสเต็มส์ จำกัด
12 .บริษัท มัลเบอร์รี่ ซอฟต์ จำกัด
 
สำรอง
13. บริษัท อีอาร์พีฟอร์ออล(ไทยแลนด์) จำกัด
14. บจก. ไอซีเอ็ม สมาร์ท โซลูชั่น
 
 
อุตสาหกรรมการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (ในวันอังคารที่ 16 มกราคม 2561)
 
1. บจก. ซอฟท์โปรดัคท์
2. บริษัท เอมเมจิน จำกัด
3. บริษัท ชิปป๊อป จำกัด
4. บริษัท บริด ซิสเต็มส์ จำกัด
5. บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด
6. บจก. ลีดเดอร์ บิซ โซลูชั่น
8. บจก. ดับเบิล เอ็ม เทคโนโลยี แมเนจเม้นท์
9. บริษัท เอ็นเนอร์จีทิค อิเล็คทริคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
10. บจก. อินเทลลิเจนท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ คอนซัลติ้ง
11. บจก. ไอซีเอ็ม สมาร์ท โซลูชั่น
12. บริษัท ยูนิกซ์คอน จำกัด
 
สำรอง
13. บริษัท อีอาร์พีฟอร์ออล(ไทยแลนด์) จำกัด
14. บริษัท จิซทิกซ์ จำกัด
15. บริษัท อีสท์อินโนเวชั่น จำกัด
 
อุตสาหกรรมการเกษตรจังหวัดเชียงราย (ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561)
 
1. บจก. ซอฟท์โปรดัคท์
2. บริษัท เอมเมจิน จำกัด
3. บริษัท อีสท์อินโนเวชั่น จำกัด
4. บริษัท บริด ซิสเต็มส์ จำกัด
5. บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด
6. บจก. ลีดเดอร์ บิซ โซลูชั่น
8. บจก. ดับเบิล เอ็ม เทคโนโลยี แมเนจเม้นท์
9. บริษัท เอ็นเนอร์จีทิค อิเล็คทริคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
10. บจก. อินเทลลิเจนท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ คอนซัลติ้ง
11. บจก. ไอซีเอ็ม สมาร์ท โซลูชั่น
12. บริษัท ยูนิกซ์คอน จำกัด

สำรอง
13. บริษัท อีอาร์พีฟอร์ออล(ไทยแลนด์) จำกัด
14. บริษัท จิซทิกซ์ จำกัด
 
อุตสาหกรรมค้าปลีก - ค้าส่งจังหวัดนครราชสีมา (ในวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560)
 
1. บริษัท พิชญโซลูชั่น จำกัด
2. บจก. ซอฟท์โปรดัคท์ จำกัด
3. บริษัท อาร์เอฟไอดี จำกัด
4. บริษัท บริด ซิสเต็มส์ จำกัด
5. บจก. อัลฟาเมตริกส์
6. บริษัท บิสซิเนส คอมเพ็ดทิทีฟ อินเทลลิเจนซ์ จำกัด
7. บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด
8. บจก. ลีดเดอร์ บิซ โซลูชั่น
9. บจก. ดับเบิล เอ็ม เทคโนโลยี แมเนจเม้นท์
10. บริษัท เอด้าซอฟท์ จำกัด
11. บจก. อินเทลลิเจนท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ คอนซัลติ้ง จำกัด
12. หจก.เชียงรายเทคโนคอม
 
สำรอง
13. บริษัท เอ็นเนอร์จีทิค อิเล็คทริคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
14. บริษัท จิซทิกซ์ จำกัด
15. บริษัท อีสท์อินโนเวชั่น จำกัด
16. บจก. ไอซีเอ็ม สมาร์ท โซลูชั่น
 
อุตสาหกรรมค้าปลีก - ค้าส่งจังหวัดสงขลา (ในวันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561)
 
1. บจก. ซอฟท์โปรดัคท์
2. บริษัท จิซทิกซ์ จำกัด
3. บริษัท อีสท์อินโนเวชั่น จำกัด
4. บริษัท บริด ซิสเต็มส์ จำกัด
5. บริษัท บิสซิเนส คอมเพ็ดทิทีฟ อินเทลลิเจนซ์ จำกัด
6. บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด
7. บจก. ลีดเดอร์ บิซ โซลูชั่น
8. บจก. ดับเบิล เอ็ม เทคโนโลยี แมเนจเม้นท์
9. บริษัท ชิปป๊อป จำกัด
10. บริษัท เอด้าซอฟท์ จำกัด
11. บจก. อินเทลลิเจนท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ คอนซัลติ้ง
12. หจก.เชียงรายเทคโนคอม
 
สำรอง
13. บริษัท อีอาร์พีฟอร์ออล(ไทยแลนด์) จำกัด
14. บริษัท จิซทิกซ์ จำกัด
15. บจก. ไอซีเอ็ม สมาร์ท โซลูชั่น
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: