ประกาศรายชื่อผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสัมภาษณ์ กิจรรมผู้ซื้อพบผู้ขาย เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ในภาคอุตสาหกรรมหลัก

วันที่: 18/09/2560 | ส่วนกลาง, ภูมิภาค

ประกาศรายชื่อผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสัมภาษณ์
กิจรรมผู้ซื้อพบผู้ขาย เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ในภาคอุตสาหกรรมหลัก

อุตสาหกรรมขนส่งจังหวัดขอนแก่น
1. บริษัท อินไวเซอร์ จำกัด
2. บจก. ซอฟท์โปรดัคท์ จำกัด 
3. บริษัท ไอทีอี คอมพิวเตอร์ ซิสเต็ม จำกัด
4. บริษัท จิซทิกซ์ จำกัด
5. บริษัท อีสท์อินโนเวชั่น จำกัด
6. บริษัท บริด ซิสเต็มส์ จำกัด
7. บริษัท จีไอเอส จำกัด
8. บริษัท บิสซิเนส คอมเพ็ดทิทีฟ อินเทลลิเจนซ์ จำกัด
9. บริษัท ครีเอชั่น โปร จำกัด
10. บจก. ลีดเดอร์ บิซ โซลูชั่น จำกัด
11. บจก. ดับเบิล เอ็ม เทคโนโลยี แมเนจเม้นท์ จำกัด
12. บริษัท ชิปป๊อป จำกัด
13. บจก. อินเทลลิเจนท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ คอนซัลติ้ง จำกัด
14. บริษัท ซีซีเอ็ม ซิสเต็มส์ จำกัด
15. บริษัท ออเทอร์ไวส์ จำกัด
16. บริษัท แคน อินโนเวชั่น จำกัด
 
อุตสาหกรรมขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์
 
1. บริษัท อินไวเซอร์ จำกัด
2. บจก. ซอฟท์โปรดัคท์ จำกัด
3. บริษัท ไอทีอี คอมพิวเตอร์ ซิสเต็ม จำกัด
4. บริษัท จิซทิกซ์ จำกัด
5. บริษัท อีสท์อินโนเวชั่น จำกัด
6. บริษัท บริด ซิสเต็มส์ จำกัด
7. บริษัท จีไอเอส จำกัด
8. บริษัท อีอาร์พีฟอร์ออล(ไทยแลนด์) จำกัด
9. บริษัท บิสซิเนส คอมเพ็ดทิทีฟ อินเทลลิเจนซ์ จำกัด
10. บจก. ลีดเดอร์ บิซ โซลูชั่น จำกัด
11. บจก. ดับเบิล เอ็ม เทคโนโลยี แมเนจเม้นท์ จำกัด
12. บจก. ไอซีเอ็ม สมาร์ท โซลูชั่น
13. บริษัท ซีซีเอ็ม ซิสเต็มส์ จำกัด
14. บริษัท ออเทอร์ไวส์ จำกัด
15. บริษัท แคน อินโนเวชั่น จำกัด
 
อุตสาหกรรมขนส่งจังหวัดภูเก็ต
 
1. บริษัท อินไวเซอร์ จำกัด
2. บจก. ซอฟท์โปรดัคท์ จำกัด
3. บริษัท ไอทีอี คอมพิวเตอร์ ซิสเต็ม จำกัด
4. บริษัท จิซทิกซ์ จำกัด
5. บริษัท อีสท์อินโนเวชั่น จำกัด
6. บริษัท บริด ซิสเต็มส์ จำกัด
7. บริษัท อีอาร์พีฟอร์ออล(ไทยแลนด์) จำกัด
8. บริษัท บิสซิเนส คอมเพ็ดทิทีฟ อินเทลลิเจนซ์ จำกัด
9. บจก. ลีดเดอร์ บิซ โซลูชั่น จำกัด
10. บจก. ดับเบิล เอ็ม เทคโนโลยี แมเนจเม้นท์ จำกัด
11. บริษัท ชิปป๊อป จำกัด
12. บจก. อินเทลลิเจนท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ คอนซัลติ้ง จำกัด
13. บจก. ไอซีเอ็ม สมาร์ท โซลูชั่น
14. บริษัท ซีซีเอ็ม ซิสเต็มส์ จำกัด
15. บริษัท ออเทอร์ไวส์ จำกัด
16. บริษัท แคน อินโนเวชั่น จำกัด
 
 
อุตสาหกรรมขนส่งจังหวัดเชียงใหม่
 
1. บจก. ซอฟท์โปรดัคท์ จำกัด
2. บริษัท จิซทิกซ์ จำกัด
3. บริษัท อีสท์อินโนเวชั่น จำกัด
4. บริษัท บริด ซิสเต็มส์ จำกัด
5. บริษัท อีอาร์พีฟอร์ออล(ไทยแลนด์) จำกัด
6. บจก. ลีดเดอร์ บิซ โซลูชั่น จำกัด
8. บจก. ดับเบิล เอ็ม เทคโนโลยี แมเนจเม้นท์ จำกัด
9. บริษัท ชิปป๊อป จำกัด
10. บจก. อินเทลลิเจนท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ คอนซัลติ้ง จำกัด
11. บริษัท แคน อินโนเวชั่น จำกัด
12. บริษัท ยูนิกซ์คอน จำกัด
 
อุตสาหกรรมขนส่งจังหวัดเชียงราย
 
1. บจก. ซอฟท์โปรดัคท์ จำกัด
2. บริษัท จิซทิกซ์ จำกัด
3. บริษัท อีสท์อินโนเวชั่น จำกัด
4. บริษัท บริด ซิสเต็มส์ จำกัด
5. บริษัท อีอาร์พีฟอร์ออล(ไทยแลนด์) จำกัด
6. บจก. ดับเบิล เอ็ม เทคโนโลยี แมนเนจเม้นท์
7. บริษัท เอ็นเนอร์จีทิค อิเล็คทริคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
8. บจก. อินเทลลิเจนท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ คอนซัลติ้ง จำกัด
9. บริษัท ยูนิกซ์คอน จำกัด
10. บริษัท แคน อินโนเวชั่น จำกัด
11. บจก. ลีดเดอร์ บิซ โซลูชั่น
12 ไอซีเอ็ม สมาร์ท โซลูชั่น
 
อุตสาหกรรมขนส่งจังหวัดนครราชสีมา
 
1. บริษัท พิชญโซลูชั่น จำกัด
2. บจก. ซอฟท์โปรดัคท์ จำกัด
3. บริษัท จิซทิกซ์ จำกัด
4. บริษัท อีสท์อินโนเวชั่น จำกัด
5. บริษัท อาร์เอฟไอดี จำกัด
6. บริษัท บริด ซิสเต็มส์ จำกัด
7. บริษัท อีอาร์พีฟอร์ออล(ไทยแลนด์) จำกัด
8. บจก. อัลฟาเมตริกส์
9. บริษัท บิสซิเนส คอมเพ็ดทิทีฟ อินเทลลิเจนซ์ จำกัด
10. บริษัท มัลเบอร์รี่ ซอฟต์ จำกัด
11. บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด
12. บจก. ลีดเดอร์ บิซ โซลูชั่น
13. บจก. ดับเบิล เอ็ม เทคโนโลยี แมเนจเม้นท์
14. บริษัท เอด้าซอฟท์ จำกัด
15. บริษัท เอ็นเนอร์จีทิค อิเล็คทริคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
16. บจก. อินเทลลิเจนท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ คอนซัลติ้ง จำกัด
17. หจก.เชียงรายเทคโนคอม
18. บริษัท ออเทอร์ไวส์ จำกัด
19. บริษัท ฟิชชั่น ซอฟต์ จำกัด
 
อุตสาหกรรมขนส่งจังหวัดสงขลา
 
1. บจก. ซอฟท์โปรดัคท์
2. บริษัท จิซทิกซ์ จำกัด
3. บริษัท อีสท์อินโนเวชั่น จำกัด
4. บริษัท นีโอเน็ตเวิร์ค จำกัด
5. บริษัท บริด ซิสเต็มส์ จำกัด
6. บริษัท อีอาร์พีฟอร์ออล(ไทยแลนด์) จำกัด
7. บริษัท บิสซิเนส คอมเพ็ดทิทีฟ อินเทลลิเจนซ์ จำกัด
8. บริษัท มัลเบอร์รี่ ซอฟต์ จำกัด
9. บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด
10. บจก. ลีดเดอร์ บิซ โซลูชั่น
11. บจก. ดับเบิล เอ็ม เทคโนโลยี แมเนจเม้นท์
12. บริษัท ชิปป๊อป จำกัด
13. บริษัท เอด้าซอฟท์ จำกัด
14. บจก. อินเทลลิเจนท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ คอนซัลติ้ง
15. หจก.เชียงรายเทคโนคอม
16. บริษัท ออเทอร์ไวส์ จำกัด
 
 
 
ประกาศรายชื่อผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสัมภาษณ์
กิจกรรมพัฒนาช่องทางการตลาดในต่างประเทศ และร่วมเข้างานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีในต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ในภาคอุตสาหกรรมหลัก
 
 
งาน Manufacturing Solutions Expo 2017
 

 1. บริษัท พิชญโซลูชั่น จำกัด
 2. บริษัท ไอทีอี คอมพิวเตอร์ ซิสเต็ม จำกัด
 3. บริษัท จิซทิกซ์ จำกัด
 4. บริษัท อีสท์อินโนเวชั่น จำกัด
 5. บริษัท บริด ซิสเต็มส์ จำกัด
 6. บริษัท อินลิเนียส์ จำกัด
 7. บจก. ลีดเดอร์ บิซ โซลูชั่น
 8. บจก. ดับเบิล เอ็ม เทคโนโลยี แมเนจเม้นท
 9. บริษัท ชิปป๊อป จำกัด
 10. บริษัท เอ็นเนอร์จีทิค อิเล็คทริคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 11. บริษัท อิทธิฤษธิ์ เทคโนโลยี จำกัด
 12. บริษัท คาสโก ไอที จำกัด

 
 
งาน Food, Hotel and Tourism BALI 2018
 
1. บริษัท โคแมนชี่อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2. บริษัท สมาร์ทไฟน์เดอร์ จำกัด
3. บจก. ลีดเดอร์ บิซ โซลูชั่น
4. บจก. ดับเบิล เอ็ม เทคโนโลยี แมเนจเม้นท
5. บริษัท เอด้าซอฟท์ จำกัด
6. บริษัท ฟิชชั่น ซอฟต์ จำกัด
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: