ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ท่านวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา ลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ จังหวัดขอนแก่น

วันที่: 28/02/2560 | ส่วนกลาง

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ท่านวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา ลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ จังหวัดขอนแก่น หน่วยงานในสังกัดและสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ได้รายงานผลการปฏิบัติงานใน 2 โครงการ คือ Smart City และ การส่งเสริมผู้ประกอบการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งผู้ตรวจราชการให้ความสนใจอย่างยิ่ง หลังจากนั้นได้มีการลงตรวจเยี่ยมศูนย์ดิจิทัลชุมชนบ้านโต้น อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นศูนย์ต้นแบบนำร่อง 1 ใน 3ของประเทศไทย ณ ที่นั้นผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ที่ได้รับการอบรมจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อให้ค้าขายบนช่องทางออนไลน์ได้นำเสนอผลงานและรายงานความสำเร็จแก่ท่านผู้ตรวจกระทรวงฯ โดยได้รับความชื่นชมถึงแนวทางและผลการดำเนินงานเป็นอย่างดี
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: