ผู้บริหารสถาบันพลาสติกเข้าพบแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

วันที่: 14/03/2560 | ส่วนกลาง

วันอังคารที่ 14  มี.ค.  60  ดร. ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ DEPA ต้อนรับ ดร.เกรียงศักดิ์ วงศ์พร้อมรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันพลาสติก ณ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ชั้น 9 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

ในโอกาสนี้ ผู้บริหาร สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล  และผู้บริหารสถาบันพลาสติก ได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับ บทบาทของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ในการพัฒนาและส่งเสริมการนำเทคโนโลยีไปใช้ในภาคธุรกิจ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญที่จะทำให้เศรษฐกิจประเทศไทยเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน สามารถหมุนเวียนสู่ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชนต่อไป

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: