ผู้บริหาร depa ร่วมแสดงความยินดีกับปลัด DE คนใหม่ พร้อมรับมอบนโยบายขับเคลื่อนภารกิจมุ่งผลักดันเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างประโยชน์ต่อประชาชนทุกมิติ

วันที่: 31/10/2560 | ส่วนกลาง

    วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2560 – ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงาน เข้ามอบกระเช้าแสดงความยินดีแก่  นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมคนใหม่ ณ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
      การนี้ท่านปลัดฯ  ได้มอบนโยบายและแนวทางในการดำเนินงานขับเคลื่อนภารกิจของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล อาทิ โครงการ Smart City , Digital Park  , การพัฒนากำลังคนดิจิทัล ฯลฯ เพื่อให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย โดยเฉพาะการผลักดันการนำเทคโนโลยีดิจิทัลสร้างประโยชน์ต่อประชาชนในทุกมิติเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต รวมทั้งพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนตามแนวนโยบายของรัฐบาลต่อไป

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: