สนง.ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงดีอี นัดรวมบริษัทพัฒนาเมือง โมเดลใหม่ขับเคลื่อน Smart City ผ่านพลังประชารัฐ เพื่อบูรณาการอย่างยั่งยืน

วันที่: 26/01/2560 | ส่วนกลาง

26 มกราคม 2560    ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เป็นประธานเปิดงาน และกล่าวปาฐกถา หัวข้อ “Smart City ที่ประเทศไทยต้องมี” ในงาน Smart City ประชารัฐพัฒนาเมือง ณ ห้อง The Campus โรงแรมแกรนด์ไฮแอท กรุงเทพมหานคร 

งาน Smart City ประชารัฐพัฒนาเมือง จัดโดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (SIPA) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ แลกเปลี่ยนข้อมูลความคืบหน้าการดำเนินโครงการ Smart City ตามนโยบายรัฐบาล ในจังหวัดนำร่อง ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดขอนแก่น รวมถึงเป็นเวทีในการเชื่อมโยงเครือข่ายขับเคลื่อน Smart City กับกลุ่มประชารัฐพัฒนาเมือง อันประกอบด้วย ภูเก็ตพัฒนาเมือง เชียงใหม่พัฒนาเมือง และขอนแก่นพัฒนาเมือง ซึ่งจะเป็นรูปแบบการดำเนินงานที่เน้นให้ประชาชนในท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน Smart City เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าอย่างยั่งยืน และเป็นการพัฒนาที่ตรงกับความต้องการที่แท้จริงของท้องถิ่น 

ภายในงานมีการบรรยายในหัวข้อ “ประชารัฐพัฒนาเมือง ทำไมต้องชาตินี้” โดย นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย ผู้ก่อตั้งบริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง (KKTT) และ เสวนาหัวข้อ “Smart City ประชารัฐพัฒนาเมือง” โดย นายก้าน ประชุมพรรณ์ ภูเก็ตพัฒนาเมือง และนายณรงค์ คนานุวัฒน์ เชียงใหม่พัฒนาเมือง และมีนายประชา อัศวะธีระ เป็นผู้ดำเนินรายการ 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ 
ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 
โทรศัพท์ 0-2141-7157-8 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ccd@sipa.or.th
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: