สำนักงานส่งเสริมส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ร่วมกับ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ และสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย จัดงานสัมมนาเรื่อง "พลิกUp ธุรกิจ ต่อติดด้วยทรัพย์สินทางปัญญา"

วันที่: 03/05/2560 | ส่วนกลาง

สำนักงานส่งเสริมส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หน่วยงานภายใต้การกำกับของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ และสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย จัดงานสัมมนาเรื่อง "พลิกUp ธุรกิจ ต่อติดด้วยทรัพย์สินทางปัญญา" วันจันทร์ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ SMEs นำองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญา มายกระดับกระบวนการผลิตพัฒนาสินค้า หรือผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการ ให้สามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในตลาดระดับประเทศ และระหว่างประเทศ รวมถึงเพื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs ใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการซอฟต์แวร์เข้าใจถึง การให้สิทธิหรือการใช้สิทธิของทรัพย์สินทางปัญญาอย่างถูกต้อง 

ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนา ตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่สนใจและประสงค์จะเข้าร่วมสัมมนา แจ้ง ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์มายัง ไลน์ไอดี : ip-depa ภายในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ หรือลงทะบียนในระบบ ได้ที่ http://app.samartedtech.com/events/สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นางสาวเพชรราวลัย ขยันยิ่ง โทรศัพท์มือถือ ๐๙๕ ๖๕๓ ๙๔๖๗

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: