สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ร่วมกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยได้จัดประชุม focus group

วันที่: 22/03/2560 | ส่วนกลาง

วันพุธที่ 22 มีนาคม 2560 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยฝ่ายมาตรการส่งเสริม ร่วมกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ( SME Development Bank ) ได้จัดประชุม focus group ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์คให้กับกลุ่มผู้ประกอบการซอฟต์แวร์และดิจิทัลคอนเทนต์เพื่อทราบถึงสิทธิประโยชน์จากทางสำนักงานเมื่อท่านได้รับการรับรองการขึ้นทะเบียนและชี้แจงขั้นตอนกระบวนการ เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการขึ้นทะเบียนเพื่อขอการรับรองจากทางสำนักงานฯ โดยมีผู้ประกอบการให้ความสนใจขึ้นทะเบียนกับทางสำนักงานภายในงานเป็นจำนวนมาก
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: