สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลภูเก็ต ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “IoT for Developer” รุ่นที่ 1

วันที่: 17/03/2560 | ส่วนกลาง

วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 – สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลภูเก็ต ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “IoT for Developer” รุ่นที่ 1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมเกิดความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ IoT ในธุรกิจต่างๆ ตลอดจนสามารถต่อยอดอุตสาหกรรมดิจิทัลต่อไปได้ในอนาคต โดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลภูเก็ต มุ่งหวังที่จะสร้าง Community กลุ่มคน IoT ในภูเก็ต ที่จะมาร่วมกันพัฒนาต่อยอดสร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมดิจิทัลต่อไป
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: