สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลภูเก็ต ร่วมกับศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดอบรมโครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่

วันที่: 29/03/2560 | ภูมิภาค

วันที่ 25 - 26 มีนาคม 2560 - สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลภูเก็ต ร่วมกับศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดอบรมโครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยอาทิตย์ที่ผ่านมาได้จัดอบรมในหัวข้อ กลยุทธ์เทคนิคการนำเสนอ กลยุทธ์การสร้างภาพลักษณ์เพื่อส่งเสริมการตลาดของธุรกิจ
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: