สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลภูเก็ต ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ทัศนศึกษาดูงาน ณ Phuket Innovation Park

วันที่: 24/03/2560 | ส่วนกลาง

วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560 – สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลภูเก็ต ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากหลักสูตรรัฐประศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ทัศนศึกษาดูงาน ณ Phuket Innovation Park ภายใต้โครงการพัฒนาการเรียนการสอน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐและรายวิชาบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในหัวข้อ “Phuket Smart City เพื่อรองรับ Thailand 4.0” มุ่งหวังให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสามารถนำประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับใช้ในอนาคต
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: