สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จัดกิจกรรมส่งเสริมบุคลากรให้ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากลระดับ Entry

วันที่: 20/05/2560 | ส่วนกลาง, ภูมิภาค

ฝ่ายพัฒนาบุคลากร สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ (DEPA) จัดกิจกรรมส่งเสริมบุคลากรให้ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากลระดับ Entry มีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการและนักลงทุนภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ และเพื่อสนับสนุนให้บุคลากรไทยมีความรู้ความสามารถในระดับสากลและได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล โดยการจัดกิจกรรมฯ ในครั้งนี้ จัดขึ้น ณ ศูนย์บริการคอมพิวเตอร์และภาษา  มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร จังหวัดสกลนคร เป็นการอบรมและสอบมาตรฐาน MTA หลักสูตร Software Development Fundamentals ระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2560 มีนักศึกษาเข้าร่วมฯ จำนวน 35 คน และมีผู้ที่ได้รับการรับรองฯ จำนวน 35 คน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: