สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จัดสัมมนาในหัวข้อเรื่อง "นโยบายส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมดิจิทัล เพื่อก้าวสู่ Thailand 4.0"

วันที่: 17/05/2560 | ส่วนกลาง

วันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2560 - สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยฝ่ายมาตรการส่งเสริม จัดสัมมนาในหัวข้อเรื่อง "นโยบายส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมดิจิทัล เพื่อก้าวสู่ Thailand 4.0" โดยได้รับเกียรติจากคุณนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และนโยบายการลงทุน คุณศุภนารี โพธิ์อ่อน และคุณวัชรสาร อิติโสภี นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน สำนักบริหารการลงทุน 3 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI.) เป็นวิทยากรในครั้งนี้ ณ ศูนย์ประสานบริการด้านการลงทุน (OSOS - One Start One Stop Investment Center)อาคารจามจุรีสแควร์ ชั้น 18
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: