สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จับมือพันธมิตรชั้นนำ ระดมความคิดพลิกธุรกิจด้วยทรัพย์สินทางปัญญา

วันที่: 28/03/2560 | ภูมิภาค

วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2560 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จับมือพันธมิตรชั้นนำ ระดมความคิดพลิกธุรกิจด้วยทรัพย์สินทางปัญญา

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ( DEPA) หน่วยงานภายใต้การกำกับของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดงานสัมมนา "พลิก Up ธุรกิจ ต่อติดด้วยทรัพย์สินทางปัญญา" จับมือองค์กรชั้นนำจังหวัดระยอง เปิดเวทีเติมเต็มความรู้ ประสบการณ์ พร้อมแนวคิดพลิกอัพธุรกิจด้วยทรัพย์สินทางปัญญา มุ่งยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการจังหวัดระยอง รองรับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ผู้ว่าระยองชี้จำเป็นต้องเร่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม ปฏิรูปวิจัยและพัฒนา ปรับปรุงคุณภาพคนและการศึกษา ดันให้ประเทศไทยหลุดพ้นกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง สอดคล้องวิสัยทัศน์จังหวัดระยอง "เมืองนวัตกรรมก้าวหน้า พัฒนาอย่างสมดุลบนพื้นฐานความพอเพียง” 

นายวิรัตน์ พึ่งสาระ ผู้เชี่ยวชาญฝ่ายมาตรการส่งเสริม สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ( DEPA) กล่าวว่า “ดีป้าได้เดินหน้าพัฒนาความรู้ สร้างความเข้าใจ ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ SMEs และผู้สนใจนำ 
องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญา มายกระดับธุรกิจ สามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทั้งตลาดในประเทศ และต่างประเทศ ในงานสัมมนา "พลิก Up ธุรกิจ ต่อติดด้วยทรัพย์สินทางปัญญา" โดยเริ่มต้นที่จังหวัดระยอง ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากองค์กรชั้นนำประกอบด้วย หอการค้าจังหวัดระยอง, สภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง, ชมรมบริหารงานบุคคลนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) และสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย ได้มาร่วมกันนำเสนอความคิด ประสบการณ์ คำแนะนำในการนำทรัพย์สินทางปัญญามาใช้ในการแข่งขันทางธุรกิจ ซึ่งถ้าผู้ประกอบการต้องการอยู่รอดได้ในระยะยาวได้ต้องมีนวัตกรรมเพื่อให้เกิดความแตกต่างจากคู่แข่งขัน และต้องสามารถพัฒนาต่อยอดได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ประกอบการในทุกภาคได้รับความรู้อย่างเท่าเทียม ทางดีป้าจึงได้กำหนดจัดสัมมนาทั้งสิ้น 7 ครั้ง 7 จังหวัด ครอบคลุมทั่วประเทศ สำหรับหัวข้อและเนื้อหาในการสัมมนาในโครงการนี้มีหลากหลาย เช่น ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยไทยแลนด์ 4.0, Upload ความคิด พลิกสู่นวัตกรรม อีกทั้งยังมีผู้ประกอบการต้นแบบที่จะร่วมเสวนาในหัวข้อ “ถอดบทเรียน เปิดมุมคิดพลิกธุรกิจด้วยทรัพย์สินทางปัญญา” อีกด้วย นอกจากนี้ยังมีการออกบูธแสดงสินค้าด้านซอฟต์แวร์ และดิจิทัลคอนเทนต์ พร้อมคลินิกให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา ฯลฯ สำหรับการสัมมนาครั้งต่อไปจะจัดที่โรงแรมเจริญโฮเต็ล จ.อุดรธานี ในวันที่ 4 เมษายนนี้ “ 

นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวในการเปิดงานสัมมนา "พลิก Up ธุรกิจ ต่อติดด้วยทรัพย์สินทางปัญญา" ว่า “ทุกวันนี้ได้เปลี่ยนผ่านสู่ศตวรรษที่ ๒๑ ที่มีการแข่งขันด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย การปรับตัวให้เป็น Thailand 4.0 จึงเป็นคำตอบ และเป็นทางรอด เราจำเป็นต้องเร่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม เร่งปฏิรูปวิจัยและพัฒนา และเรื่องใหญ่ที่สุดคือ ต้องเร่งปฏิรูปคนและการศึกษามารองรับการแข่งขันดังกล่าว เพื่อให้ประเทศไทยหลุดพ้นกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์จังหวัดระยองที่ว่า " เมืองนวัตกรรมก้าวหน้า พัฒนาอย่างสมดุลบนพื้นฐานความพอเพียง หรือ City innovative advances, Balanced development , Based on the sufficiency economy " โดยเฉพาะในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 ที่มุ่งสร้างสร้างความเข้มแข็ง และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภาคพาณิชยกรรม และภาคบริการสู่สากล โดยเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ภาคพาณิชยกรรม และภาคบริการจะได้รับการส่งเสริมให้มีศักยภาพอย่างต่อเนื่อง และมีความสามารถในการเข้าสู่การแข่งขันในระดับสากล หากเราสามารถพัฒนาทุกปัจจัยข้างต้นได้ จะทำให้จังหวัดระยองมีความพร้อมในการรองรับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งจะส่งผลในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้ดีขึ้นตามเป้าหมายที่ตั้งขึ้นได้” 

สนใจเข้าร่วมสัมมนาได้ที่ 
เว็บไซต์ http://app.samartedtech.com/events/ 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
ฝ่ายมาตรการส่งเสริม สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 
เลขที่ 120 หมู่ 3 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ 
อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ชั้น 9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง 
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 
โทรศัพท์ : 02-141-7127 หรือ 095-653-9467 โทรสาร : 02-143-8052
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: