สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ร่วมกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย จัดการเสวนา เรื่อง "การเตรียมตัวสู่การเป็นผู้ประกอบการ 4.0 ติดอาวุธความรู้ ติดปีก SMEs ไทย"

วันที่: 20/04/2560 | ส่วนกลาง

วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ฝ่ายมาตรการส่งเสริม โดยคุณศุภธัช มาลยาภรณ์ ร่วมกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยโดยคุณกิตติวัชร์ เกษมใส และคุณศุภรา เชื้อไทย ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตลอดจนเจ้าหน้าที่คลังจังหวัดอ่างทอง จัดการเสวนา เรื่อง "การเตรียมตัวสู่การเป็นผู้ประกอบการ 4.0 ติดอาวุธความรู้ ติดปีก SMEs ไทย" และ "มาตรการส่งเสริมให้บุคคลธรรมดาประกอบธุรกิจในรูปของนิติบุคคล มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในประเทศ" เพื่อปล่อยสินเชื่อ 15,000 ล้านบาท สู่ผู้ประกอบการรายย่อย ใช้สำหรับปรับโฉมธุรกิจ (digital transformation) จาก sme รูปแบบเดิมไปเป็น smart sme โดยนายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ให้เกียรติเป็นประธาน ทั้งนี้ท่านได้ให้แนวคิดและความเชื่อมั่นกับผู้ประกอบการ ที่จะลงทุนเพื่อยกระดับธุรกิจให้เจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืน ด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้ ณ ศาลากลาง จ.อ่างทอง
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: