สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ร่วมกับธนาคารพัฒนา วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย จัดงานใหญ่เปิดแคมเปญ “สินเชื่อ SMART SMEs บัญชีเดียวเอสเอ็มอี 4.0”

วันที่: 16/03/2560 | ส่วนกลาง

วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2560  สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ร่วมกับธนาคารพัฒนา วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ( SME Development Bank ) จัดงานใหญ่เปิดแคมเปญ “สินเชื่อ SMART SMEs บัญชีเดียวเอสเอ็มอี 4.0” เพื่อเป็นแหล่งทุนในการประกอบธุรกิจ หวังผลักดันผู้ประกอบการในท้องถิ่น และกระตุ้นการลงทุนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล(DEPA) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดเผยว่า ที่ผ่านมา DEPA ได้ดำเนินการตามนโยบายการขับเคลื่อนประเทศ Thailand 4.0 และ Digital Economy โดยจัดทำโครงการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน ซึ่งร่วมกับสถาบันการเงินประกอบด้วย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย หรือ SME Bank และบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม(บสย.) ในการส่งเสริมและสนับสนุนแหล่งเงินทุนให้แก่ผู้ประกอบการที่ใช้เทคโนโลยีในการบริหารกิจการและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และดิจิทัลคอนเทนท์ ให้มีความแข็งแกร่งและใช้ในการพัฒนานวัตกรรมหรือบริการใหม่ เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ

โดยมี นายโชคชัย เดชอมรธัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ร่วมเปิดงาน โดยเล็งเห็นถึงศักยภาพของจังหวัดภูเก็ตอันเป็นเมืองท่องเที่ยวที่อุดมสมบูรณ์ทั้งด้านของทะเลและวัฒนธรรมที่มีมาอย่างช้านาน ก่อเกิดเอกลักษณ์อันไม่มีที่ใดเหมือน ทั้งนี้หน่วยงานยินดีให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการที่สนใจ

นอกจากนี้จัดกิจกรรมเสวนาในหัวข้อ “สิทธิประโยชน์จากภาษีส่งเสริมผู้ประกอบการใหม่ และ ส่งเสริมให้บุคคลธรรมดาประกอบธุรกิจในรูปแบบของนิติบุคคล” จากตัวแทนจาก 5 สถาบัน ประกอบด้วย

1.พาณิชย์จังหวัด ( กรมพัฒนาธุรกิจการค้า )

2.สรรพากรจังหวัด

3.สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA)

4.ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม

5.ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย. (SME Development Bank) ซึ่งมาร่วมถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการ.
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: