สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม จัดกิจกรรมเปิดตัว Tech Startup Club วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

วันที่: 21/02/2560 | ส่วนกลาง

วันอังคารที่ 21 ก.พ. 60 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดย ฝ่ายส่งเสริมการตลาด 2 ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม จัดกิจกรรมเปิดตัว Tech Startup Club วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม โดยรองศาสตราจารย์ ดร.จุไรรัตน์ ดวงเดือน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และคุณมนต์ชัย ศรีเจริญศักดิ์ รักษาการ ผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมการตลาด 2 ร่วม กล่าวเปิดงาน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม Startup Adventure (เปิดโลกสตาร์ทอัพ) โดยมี คุณพันธบัตร สันติมากร จาก Bangkok Venture มาเป็นวิทยากรให้กับกิจกรรมนี้ด้วย
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: