สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ร่วมกับสำนักงานสาขาเชียงใหม่ จัดการอบรมวิทยากรอาสา ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล

วันที่: 19/03/2560 | ส่วนกลาง

วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2560 - สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยฝ่ายมาตรการส่งเสริม ร่วมกับ สำนักงานสาขาเชียงใหม่ จัดการอบรมวิทยากรอาสา ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ณ ห้อง e-learning ชั้น 2 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง ทั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้เกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีและเครื่องมือทางด้านดิจิทัลเพื่อนำไปใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจและเพิ่มช่องทางการค้าขายสินค้าของชุมชนผ่านช่องทางตลาดออนไลน์ในยุคดิจิทัล
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: