สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ Autodesk จัดตั้ง "ศูนย์ออกแบบเมืองอัจฉริยะ"

วันที่: 22/05/2560 | ส่วนกลาง

CMU-Autodesk for Smart City Design Centerมช. และ Autodesk ร่วมจัดตั้ง "ศูนย์ออกแบบเมืองอัจฉริยะ"

จับมือจัดตั้งศูนย์ออกแบบเมืองอัจฉริยะ “Smart City Design Center” โดยความร่วมมือของวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และ บริษัท Autodesk ผู้นำด้านเทคโนโลยีออกแบบ 3 มิติ ด้วยการสนับสนุน Software ให้กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้ลงนามความร่วมมือ (MOU) กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อนำเทคโนโลยีและซอฟต์แวร์ที่ทันสมัยของ Autodesk เข้ามาให้ความรู้สำหรับคนในพื้นที่และสามารถสนับสนุนให้เชียงใหม่ไปสู่ Smart City ได้ในอนาคต
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เอง นอกจากการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นหลักสูตรการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลต่างๆ ในการพัฒนาบุคลากรและนักศึกษา เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมหลักในจังหวัดเชียงใหม่ด้วยดิจิทัลแล้ว จังหวัดเชียงใหม่จำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาในหลากหลายด้านดังนี้

  • Smart Tourism : การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย เช่น Virtual Guide (เทคโนโลยีจำลองสถานการณ์เสมือนจริง)
  • Smart Museum : การอนุรักษ์โบราณสถานและโบราณวัตถุ เพื่อการศึกษาและการถ่ายทอดในรูปแบบที่น่าสนใจ
  • Smart Handicraft : การพัฒนาอุตสาหกรรมหัตถกรรมของเชียงใหม่ด้วยเทคโนโลยีออกแบบ 3มิติ
  • Training Center for Smart City : การจัดฝึกอบรมให้กับผู้ประกอบการทุกกลุ่มอุตสาหกรรมที่สนใจนำเทคโนโลยีไปใช้ เพื่อยกระดับสินค้าและบริการให้สามารถแข่งขันในเวทีระดับสากล ซึ่งกำลังจะจัดกิจกรรมการแข่งขันนักวางแผนและพัฒนาจังหวัด EEC ระดับเยาวชน ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) เร็วๆนี้

ในปี 2561 วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี (CAMT) จะเป็นผู้นำร่องในการสร้าง Smart Campus โดยการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ เพื่อให้อาคารมีความสะดวก ทันสมัย และใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คุณเมธิญา โทร. 081 026 0966
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: