สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ร่วมกับ สาขาเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดกิจกรรม Tech Startup Club ในหัวข้อ Business Model Innovation

วันที่: 19/04/2560 | ส่วนกลาง, ภูมิภาค

วันพุธที่ 19 เมษายน 2560  สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยฝ่ายส่งเสริมการตลาด 2 ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดกิจกรรม Tech Startup Club ในหัวข้อ Business Model Innovation โดยรองศาสตราจารย์ ดร.คงศักดิ์ ศรีแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ให้เกียรติกล่าวเปิดกิจกรรม และคุณชลทิศ เขื่อนแก้ว CTO บริษัท เอบอร์โรว์ จำกัด มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ พร้อม Workshop เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: