สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ร่วมกับ สำนักงาน สาขาเชียงใหม่ และหน่วยงานพันธมิตร จัดงานสัมมนา “พลิก Up ธุรกิจ ต่อติดด้วยทรัพย์สินทางปัญญา”

วันที่: 26/04/2560 | ส่วนกลาง, ภูมิภาค

วันพุธที่ 26 เมษายน 2560 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยฝ่ายมาตรการส่งเสริม ร่วมกับ สำนักงาน สาขาเชียงใหม่ และหน่วยงานพันธมิตร จัดงานสัมมนา “พลิก Up ธุรกิจ ต่อติดด้วยทรัพย์สินทางปัญญา” เพื่อเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ SME ภาคเหนือ ก้าวเข้าสู่ ยุค Thailand 4.0" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ SME นำองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและทรัพย์สินทางปัญญา มายกระดับกระบวนการผลิต พัฒนาสินค้า หรือผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการให้สามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในตลาดระดับประเทศและระหว่างประเทศ รวมถึงผู้ประกอบการ SME ได้เรียนรู้และเข้าใจถึงการให้สิทธิหรือการใช้สิทธิของทรัพย์สินทางปัญญาประเภทซอฟต์แวร์อย่างถูกต้อง ณ ศูนย์ One Stop Service Software and Digital Content Center @Promenada Resort Mall Chiang Mai
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: